Skip to main content

STORE MANAGER BUCURESTI

STORE MANAGER BUCURESTI

Avem c ea mai actuală modă a pan to filor din lume. Ca part e a organiza ției LEDER & SCHUH
aparținem uneia din tre c ele mai mari c ompanii de comerț cu încălțămin te din E uropa car e
cuprinde pest e 300 de locații în 9 țări și magazine în c el mai modern design.
HUMANIC est e un magazin deosebit și special pen tru că noi toți iubim pan to fii.
T ransmiteți clien ților această pasiune pen tru panto fi de pe po ziția de
• Veți inspir a clienții ca și c onsilier de modă și tr enduri și le ve ți tr ansmit e propria dv s. pasiune
pen tru pan to fi, îi ve ți învălui cu aur a dvs. amabilă, îi ve ți impr esiona prin aspectul dv s. în pas cu

moda și printr-o servire unică.
membru al echipei magazinului se număr ă printre sar cinile dv s.
la efort și fl exibilita tea pr ecum și gândir ea antrepr enorială se număr ă printre calită țile dvs.
• Ați absolvit deja primele e xperiențe ca și adjunct S tor emanag er.
• Ș i mai ales, vă pasionează pan to fii!
formării p ro fesionale p recum și un sist em individualiza t de prime și sprijinul angaja t și compe
-
t en t al manag erului național.
diplome de absolvir e și recomandări r elevan te ) ca și pdf către:
career.ro@lsag.com sau HUMANIC,
Raluca M iriță, Lemnelor 42, Sibiu
Subiect: Stor emanag er BUCUREȘTI
Shoe Fashion STOREMANAGER (f/m) în Bucureti

STORE MANAGER BUCURESTI

Publicat pe 02.01.2019

București
Full Time
1-2 ani
Învățământ Universitar
Liceu
Încălțăminte
Vânzări/Magazin
Română, Engleză, Germană